Ogólne warunki i postanowienia

Ta witryna może być wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych. Ponieważ Warunki Umowy zawierają zobowiązania prawne dla użytkowników zalogowanych, prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.

1. Zgody/Warunki

Korzystając z tej Witryny, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i zasad. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, proszę nie korzystać z tej strony.

UWAGA: Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji lub innych zmian niniejszych Warunków w dowolnym czasie. O ile nie wskazano inaczej, zmiany wchodzą w życie niezwłocznie. Prosimy o okresowe zapoznawanie się z niniejszymi Warunkami Umowy. Dalsze korzystanie przez użytkownika z Witryny po zamieszczeniu zmian i/lub modyfikacji będzie stanowiło akceptację zmienionych Warunków Umowy oraz zasadność tych standardów dla powiadamiania o zmianach. Dla informacji o Tobie, ta strona została ostatnio zaktualizowana od daty w górnej części niniejszych warunków.

2. Polityka prywatności

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności, która reguluje również odwiedziny na tej Stronie, aby zrozumieć nasze praktyki.

3. Linki

Witryna ta może zawierać linki do innych niezależnych witryn internetowych osób trzecich („Witryny połączone”). Te Strony połączone są udostępniane wyłącznie dla wygody naszych gości. Takie Witryny, do których odsyłacze nie znajdują się pod naszą kontrolą i nie ponosimy odpowiedzialności za treść takich Witryn, w tym wszelkie informacje i materiały zawarte na takich Witrynach, do których odsyłają. Użytkownik będzie musiał dokonać własnej niezależnej oceny interakcji z tymi Witrynami, do których prowadzą linki.

4. Publikacje

Wszystkie materiały zamieszczone na tej stronie mówią według pierwotnej daty publikacji lub zgłoszenia. Fakt, że dokument jest dostępny na tej stronie internetowej nie oznacza, że informacje zawarte w takim dokumencie nie zostały zmienione ani zastąpione przez wydarzenia, późniejszy dokument lub akt. Nie mamy obowiązku ani polityki aktualizacji jakichkolwiek informacji lub oświadczeń zawartych na tej stronie i dlatego, takie informacje lub oświadczenia nie powinny być traktowane jako aktualne w dniu wejścia na tę stronę.

5. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  • NINIEJSZA STRONA MOŻE ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI I BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. NIE GWARANTUJEMY DOKŁADNOŚCI I KOMPLETNOŚCI MATERIAŁÓW ANI WIARYGODNOŚCI PORAD, OPINII, OŚWIADCZEŃ LUB INNYCH INFORMACJI PREZENTOWANYCH LUB ROZPOWSZECHNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE TO ROZUMIE I ZGADZA SIĘ Z TYM: KORZYSTANIE Z WITRYNY, W TYM ZWIĄZANE Z JAKIMKOLWIEK TAKĄ OPINIĄ, DORADZTWO, PORADĄ, OŚWIADCZENIEM, MEMORANDĄ LUB INFORMACJĄ, MUSI BYĆ ZAWARTE W TYM RYZYKU; NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI W ODNIESIENIU DO WYNIKÓW, KTÓRE MOGĄ BYĆ UZYSKANE Z NINIEJSZEJ WITRYNY, PRODUKTÓW LUB USŁUG PRZEKAZYWANYCH LUB OFEROWANYCH LUB WYMIENIONYCH Z INWESTYCJI;  JAKIEKOLWIEK MATERIAŁ UZYSKANY LUB POZOSTAŁY UZYSKANY POPRZEZ UŻYTKOWANIE WITRYNY JEST DOKONANY NA WŁASNEJ DYSKRECJI I RYZYKU; vi) UŻYTKOWNIK ODPOWIEDZIALNY ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM LUB ZA JAKIEKOLWIEK UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z PÓŹNIEJSZEGO TAKIEGO MATERIAŁU.
  • UŻYTKOWNIK ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE POD ŻADNYM POZOREM, W TYM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO ZANIEDBANIA, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, KARNE LUB WYNIKŁE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z NASZYCH WITRYN, MATERIAŁÓW LUB FUNKCJI NA TAKICH WITRYNACH, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. POWYŻSZE OGRANICZENIA STOSUJE SIĘ BEZ WZGLĘDU NA JAKIEKOLWIEK NIEDOPEŁNIENIE ISTOTNEGO CELU JAKIEGOKOLWIEK OGRANICZONEGO ŚRODKA ZARADCZEGO.

6. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. W ZWIĄZKU Z TYM, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W TAKIEJ JURYSDYKCJI JEST OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO.

7. NASZE PRAWA WŁASNOŚCIOWE

Niniejsza Witryna oraz wszystkie jej Treści są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych, żadne z treści Witryny nie może być interpretowane jako przyznanie jakiejkolwiek licencji na podstawie praw własności intelektualnej naszej lub jakiejkolwiek strony trzeciej, czy to w formie estoppel, dorozumianej, zrzeczenia się lub w inny sposób. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie treści dostępne za pośrednictwem Witryny i jej usług oraz wykorzystywane do jej obsługi są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, patentami lub innymi prawami własności. Zgadzasz się na to: (a) modyfikować, zmieniać lub usuwać wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe, sukienki (wspólnie zwane „Znakami towarowymi”) lub inną własność intelektualną udostępnioną przez nas w związku z Witryną; (b) utrzymywać się jak w jakikolwiek sposób sponsorowany przez nas, powiązany z nami lub popierany przez nas lub któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych lub usługodawców; (c) używać jakichkolwiek Znaków Towarowych lub innych treści dostępnych na Stronie w jakimkolwiek celu innym niż cel, dla którego zostały udostępnione; (d) defame lub dyskredytować nas, nasze Znaki Towarowe lub dowolny aspekt Strony; oraz (e) adaptować, tłumaczyć, modyfikować, dekompilować, dezasemblować lub odwrotnie modyfikować Stronę lub jakiekolwiek oprogramowanie lub programy używane w związku z nią lub jej produktami i usługami.

Wyraźnie zabrania się obramowywania, tworzenia kopii lustrzanych, skrobania lub eksploracji danych Strony lub jej zawartości w jakiejkolwiek formie i w dowolny sposób.

8. ZOBOWIĄZANIA

Korzystając z witryn internetowych Strony, zgadzasz się zwolnić nas i podmioty powiązane (łącznie zwane łącznie „Odszkodowania”) i chronić je przed wszelkimi roszczeniami i wydatkami, w tym kosztami adwokackimi (bez ograniczeń), wynikającymi z korzystania przez Ciebie z witryn internetowych, korzystania z Produktów i Usług lub przekazywania nam pomysłów i/lub materiałów powiązanych lub korzystania przez jakąkolwiek osobę z jakiegokolwiek identyfikatora, członkostwa lub hasła, które przechowujesz w dowolnej części.

9. PRAW AUTORSKICH I ZNAKÓW TOWAROWYCH

Poza naszą wygenerowaną kopią atramentową, która może być użyta do użytku prywatnego i komercyjnego, wszystkie inne teksty są chronione prawem autorskim. generator. lorem-sum. info © 2013, wszystkie prawa zastrzeżone.

10. ROSZCZENIA O NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Naszą polityką jest szybkie reagowanie na roszczenia o naruszenie własności intelektualnej. Będziemy niezwłocznie przetwarzać i badać zawiadomienia o domniemanych naruszeniach oraz podejmować odpowiednie działania zgodnie z ustawą O Ochronie Praw Autorskich i innymi obowiązującymi przepisami prawa własności intelektualnej.

11. OGÓLNE

  • Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie to zostanie usunięte (lub zinterpretowane, jeśli to możliwe, w sposób umożliwiający jego wyegzekwowanie), a pozostałe postanowienia zostaną wyegzekwowane. Nagłówki służą wyłącznie celom odniesienia i w żaden sposób nie definiują, nie ograniczają, nie konstruują ani nie opisują zakresu takiego rozdziału. Nasze zaniechanie działania w odniesieniu do naruszenia przez Państwa lub inne osoby prawa nie pozbawia nas prawa do działania w odniesieniu do późniejszych lub podobnych naruszeń. Niniejsze Warunki Umowy określają wszystkie rozumienie i porozumienie pomiędzy nami w odniesieniu do przedmiotu Umowy i zastępują wszelkie inne umowy, propozycje i komunikaty, w formie pisemnej lub ustnej, pomiędzy naszymi przedstawicielami a Państwem w odniesieniu do przedmiotu Umowy, w tym wszelkie warunki dotyczące dokumentów klienta lub zamówień zakupu.
  • Brak odstępstwa od praw. Użytkownik zgadza się, że w wyniku niniejszych Warunków Umowy ani korzystania z Witryny nie istnieją żadne relacje joint venture, partnerstwo, stosunek pracy lub pośrednictwo pomiędzy nim a nami. Nasze przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z Witryny podlega obowiązującym przepisom prawa i procesowi prawnemu, a żadne z nich nie stanowi odstępstwa od naszego prawa do stosowania się do rządowych, sądowych i prawnych żądań lub wymogów związanych z egzekwowaniem prawa dotyczących korzystania przez Państwa z Witryny lub informacji przekazanych nam lub zebranych przez nas w związku z takim korzystaniem.

© 2017 – Plan na Wyjazd. Wszystkie prawa zastrzeżone